Заседания ОС

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 НОЕМВРИ 2022 Г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ч.
18.11.2022
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Отчет за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него за първото полугодие на 2022 г.  Вх.№ 667/10.11.2022 г.  2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – Карнобат през първото полугодие на 2022 г. Вх.№ 676/18.11.2022 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг  Вх.№ 669/14.11.2022 г. 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 08 НОЕМВРИ 2022 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 14.00 ч. ЧРЕЗ ВИДЕОВРЪЗКА В ZOOM
04.11.2022
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА: „ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.46.3, МЕСТНОСТ „ГЮР ЧЕШМА“, ОТРЕДЕН „ЗА ПСОВ“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР.КАРНОБАТ, КАСАЕЩО САМО УЧАСТЪКА ПОД ЖП ЛИНИИТЕ, КАТО ОТ СТАРОТО ТРАСЕ ОТПАДА УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА l=204 М, НОВОТО ТРАСЕ СЕ ИЗМЕСТВА НА ИЗТОК, КАТО ДЪЛЖИНАТА НА НОВОТО ТРАСЕ НА КОЛЕКТОРА Е l=170 М И „ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.46.3, МЕСТНОСТ „ГЮР ЧЕШМА“ ПО КККР НА ГР.кАРНОБАТ, отреден „за псов“. Вх.№...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 ОКТОМВРИ 2022 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 14.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ет.2
10.10.2022
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Карнобат към 30.06.2022 година по пълна бюджетна класификация Вх.№ 644/05.10.2022 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022г. Вх.№ 639/05.10.2022 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022г.  Вх.№ 645/06.10.2022 г. 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Промени в...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ет.2
07.09.2022
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг.  Вх.№ 622/01.09.2022 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отзаване под наем, чрез търг, на свободните пасища и ливади от общински поземлен фонд, за стопанската 2022/2023 г. Вх.№ 618/01.09.2022 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 10/780 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІХ-108 И 56/1400 ИД.Ч. КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ Х-108 В КВ.15 ПО ПЛАНА НА С. ЕКЗАРХ...

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 ЮЛИ 2022 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ет.2
15.07.2022
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за  2021г. Вх.№ 588/13.07.2022 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2022 г. Вх.№ 571/29.07.2022 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ.Вх.№ 593/13.07.2022 г. 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 МАЙ 2022 Г. /СРЯДА/ ОТ 15.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ет.2
12.05.2022
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „МБАЛ - Карнобат” ЕООД за 2021г. Вх.№ 589/11 .05.2022 г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински център I - Карнобат” ЕООД за 2021г. Вх.№  590/11.05.2022 г.3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „ОБЩИНСКИ ИМОТИ-КАРНОБАТ” ЕООД, ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 591/11.05.2022 г.4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез...

Потърсете в сайта